Kişisel Verilerin İşlenmesine Ve Gizlilik Kurallarına Dair Bilgilendirme

dentalestetikcenter.com adresinde faaliyet sürdüren YENİ DENTAL ESTETİK MERKEZİ AĞIZ VE DİŞ. SAĞLIĞI, SAĞLIK HİZMETLERİ TİC. VE LTD. ŞTİ., 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) kapsamında, hastalara ilişkin kişisel veriler bakımından “veri sorumlusu” sıfatına sahiptir. KVKK uyarınca hastaların kişisel veri işleme faaliyetleri hakkında bilgilendirilmesi amacıyla işbu metin hazırlanmıştır. KVKK’un 5. Maddesi uyarınca hastalarımızın tedavisine başlanabilmesi ve tamamlanabilmesi için gerekli kişisel verilerin işlenmesi, sağlık hizmetinin verilebilmesi ve yasal yükümlülüklerimiz nedeniyle, zorunlu olduğundan, KVKK’un 5. Maddesi kapsamında hastalarımızın açık rızası aranmaksızın kişisel verilerinin işlenmesi mümkündür.

İşlenen Kişisel Veriler:

Hastalara ait; Kimlik Bilgisi ( ad-soyad, doğum yeri, doğum tarihi, yaş, T.C. Kimlik numarası vb), İletişim Bilgisi (e-mail adresi, telefon numarası, cep telefonu numarası, adres), Hasta İşlem Bilgileri (rahatsızlıkları, teşhis ve tedavi süreçlerine dair bilgileri, vb), Şirketimiz ve ilgili tarafların teknik, idari, hukuki ve ticari güvenliğini sağlamak amacıyla işlenen kişisel veriler ( muayene ve hasta onay formunda yer alan bilgiler gibi) ve ödemeye ilişkin finansal bilgiler kişisel veri kapsamında işlenmektedir.

Kişisel Verilerin İşlenme Sebebi:

Şirketimiz tarafından yürütülen sağlık hizmetlerinin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimleri tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi, tarafların hukuki, teknik ve ticari iş güvenliğinin temini, finans ve muhasebe işlerinin ve hukuk işlerinin takibi de dahil olmak üzere KVKK’un 5. ve 6. Maddeleri çerçevesinde işlenmektedir.

İşlenen Kişisel Verilerin Aktarımı :

Şirketimiz tarafından yürütülen sağlık hizmetlerinin gerçekleştirilmesi sırasında veya sonrasında durumun gerektirdiği ölçü ile sınırlı olmak üzere, verdiğimiz sağlık hizmetinin ifası, finans ve muhasebe işlerinin ve hukuk işlerinin takibi amacıyla KVKK’un 8. ve 9. Maddeleri çerçevesinde Şirket yetkilileri, iş ortaklarımız, tedarikçilerimiz, kanunen yetkili kamu kurum ve kuruluşları ve özel kurumlar ile paylaşılabilecektir.

Kişisel Veri Toplama Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel veriler, tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla, gastalardan yahut hastaların diğer kanuni temsilcilerinden (veli, vasi vb) toplanmaktadır.

Yukarıda belirtilen hukuki sebeplerle toplanan kişisel veriler KVKK’un 5. ve 6. Maddeleri uyarınca, tedavi süreçleri ve hasta memnuniyeti ile hasta ilişkileri yönetimi süreçlerinin planlanması ve icrası amaçları da dahil olmak üzere genel anlamda sağlık hizmetlerinin ve süreçlerinin planlanması ve icrası kapsamında gerektiği takdirde hastanın vereceği onayı doğrultusunda  işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

Kişisel Verilerin Saklanma Süresi

KVKK kapsamında kişisel verilerin saklanması için herhangi bir süre belirlenmemiş olmakla birlikte, genel ilkeler uyarınca kişisel verilerin ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilmesi esastır. Şirketimiz, söz konusu ilkeye uygun bir şekilde saklama süreleri tespit etmek adına, her bir veri işleme süreci ile ilgili olarak yürürlükte bulunan mevzuatı ve sürecin amacını esas alarak bir değerlendirme yapmaktadır. Bu doğrultuda Şirketimiz, asgari olarak yasal yükümlülüklerinin gerektirdiği süre ile ve her halükârda ilgili zamanaşımı süreleri dolana kadar kişisel verileri saklamaktadır. Şirketimiz, bahsi geçen sürelerin sona ermesi durumu da dahil olmak üzere herhangi bir süreç kapsamında ilgili kişisel verinin işleme amacının ortadan kalkması ile birlikte kişisel verileri Kanun’a uygun bir şekilde anonimleştirmekte, silmekte veya yok etmektedir. Kanun kapsamında anonimleştirme “Kişisel verilerin, başka verilerle eşleştirilerek dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hâle getirilmesi” şeklinde tanımlanmış olup Şirketimiz anonimleştirme faaliyetleri yürürlükteki mevzuata uygun bir şekilde gerçekleştirilmektedir.

Veri Sahibinin Hakları ve Hakların Kullanımı

KVKK 11. Madde uyarınca; veri sahibi, veri sorumlusuna başvurarak kendisiyle ilgili; (a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, (b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, (c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, (ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, (d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, (e) KVKK 7. maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme, (f) verilerde düzeltme veya silinme/yok edilme halinde, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere durumun bildirilmesini isteme, (g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, (ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

Veri sahibi, KVKK’un uygulanmasıyla ilgili taleplerini yazılı olarak şahsen veya noter kanalıyla veya Kişisel Verilerin Korunması Kurulu tarafından belirlenen diğer yöntemlerle Şirketimize iletmelidir. Şirketimiz başvuruda yer alan talepleri, talebin ulaştığı tarihten itibaren ve talebin niteliğine göre en kısa sürede, en geç otuz gün içinde sonuçlandırılacak ve yazılı olarak veya elektronik ortamda Veri sahibine bildirilecektir. Şirketimizin taleplere ilişkin olarak Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen (varsa) ücret tarifesi üzerinden ücret talep etme hakkı saklıdır.

Gizlilik Kuralları Hakkında Bilgilendirme

Hasta tarafından İNTERNET SİTESİ'nde girilen bilgilerin ve işlemlerin güvenliği için gerekli önlemler, Şirketimiz kendi sistem altyapısında, bilgi ve işlemin mahiyetine göre günümüz teknik imkanları ölçüsünde alınmıştır. Bununla beraber, söz konusu bilgiler Hasta cihazından girildiğinden hasta tarafında korunmaları ve ilgisiz kişilerce erişilememesi için, virüs ve benzeri zararlı uygulamalara ilişkin olanlar dahil, gerekli tedbirlerin alınması sorumluluğu hastaya aittir.

Kişisel verilerin işlenmesine dair bilgilendirme yazımızda belirtilen durumlar ve sebepler hariç olmak üzere; Şirketimiz şahsi bilgilerinizin üçüncü şahıs ve kurumlarla paylaşılmasına izin vermez, şahsi bilgileriniz kiralanmaz, satılmaz ya da herhangi bir şahıs ya da kurumla hiçbir şekilde paylaşılmaz. Hastanın edinilen bilgileri, kanunen gereken durumlarda ilgili Merci ve Mahkemelere iletilebilir.

Başvuru Adresleri:

Tahran cad. 4/13 Kavaklıdere - ANKARA

mektup@guzinkirsaclioglu.com

Telefon: 312 425 28 54

YENİ DENTAL ESTETİK METKEZİ AĞIZ VE DİŞ. SAĞLIĞI, SAĞLIK HİZMETLERİ TİC. VE LTD. ŞTİ

Sosyal Medyada Paylaş

Bunlar da İlginizi Çekebilir